Privatlivspolitik

 

1. Persondataansvarlig – hvordan kommer du i kontakt med os?
2. Databeskyttelsesrådgiver
3. Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere og kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
8. Opbevaring af dine personoplysninger
9. Automatiske afgørelser herunder profilering
10. Retten til at trække samtykke tilbage
11. Dine rettigheder
12. Klage til Datatilsynet

1. Persondataansvarlig – hvordan kommer du i kontakt med os?
Fåerstatning.dk, er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som modtages om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fåerstatning.dk
Cvr.nr. 41492228
Vinkelvej 39
3540 Lynge
53 21 75 12
kontakt@faaerstatning.dk

2. Databeskyttelsesrådgiveren
Ved spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via nedenstående måder:
På e-mail: kontakt@faaerstatning.dk
På telefon: 53 21 75 12
Ved brev: Faaerstatning.dk, Vinkelvej 39, 3540 Lynge.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Dine personoplysninger behandles til følgende formål:
• Formålet er at være i stand til at behandle erstatningssagen,
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra A.

4. Kategorier af personoplysninger
Behandlingen omfatter følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Almindelige personoplysninger jf. artikel 6
• CPR-nr. jf. artikel 11
• Evt. straffedomme og lovovertrædelser jf. artikel 10 i trafikskadesager
• Følsomme personoplysninger jf. artikel 9

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Ved behandling af din sag videregiver vi eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Forsikringsselskaber
• Evt. offentlige instanser
• Contractbook.com (i forbindelse med evt. digital underskrift)
• Behandlere

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra dig selv, offentlige tilgængelige kilder og offentlige myndigheder.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Opbevaring af dine personoplysninger vil bevares i en passende periode og sædvanligvis i 5 år.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, jf. punkt 1.
Ved valg af at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

· Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

· Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

· Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

· Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

· Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

· Ret til at transmittere oplysninger (dataportibalitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden hvorpå, vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den, registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Fåerstatning.dk - Logo
Fåerstatning.dk er din vej til en nem og kompetent behandling af din erstatningssag. Vi tager os af alle detaljer fra start til slut, og du betaler kun, hvis vi skaffer dig en erstatning.

Copyright © 2020 - fåerstatning.dk | Udviklet og designet af 786marketing.dk